Den CNDS-Wunnen ass eng Entitéit vum Comité National de Défense Sociale. D’Ziel vum CNDS-Wunnen ass et den Leit eng zäitbegrenzte Wunneng zu Verfügung ze stellen an eng Ënnerstëtzung zu hirer sozialer Reintegratioun ze bidden.

Den CNDS-Wunnen gesäit sech als “Generalist” vum sozialen Secteur, seng Zielpopulatioun ass ganz heterogen an besteet aus eenzelen Persounen oder Familljen. Den CNDS-Wunnen bitt bei folgenden Problematiken eng Ënnerstëtzung:

• Wunnengslosegkeet
• Psychesch Erkrankungen
• Iwwerschëldung / finanziell Problemer
• Familiär Problemer
• Ofhängegkeetsproblemer
• Aarbechtslosegkeet
• Sozial Defiziter
• Sozial Reintegratioun
• Intellektuellen Handicap

All Persoun krit fir eng begrenzten Zäit eng Wunneng (Zëmmer, Studio oder Appartement) zu Verfügung gestallt. D’Personal vum CNDS-Wunnen bitt eng profes- sionell Ënnerstëtzung mam Ziel eng Stabilitéit an eng Autonomie vun der Persoun ze erreechen. All Bewunner hot säin individuellen Hëllefsplang (Projet de réin- sertion) wou d’Zieler notéiert ginn déi erreegt sollen ginn.

Den CNDS-Wunnen krit all Joer eppes méi wéi 500 Demanden vun Familljen oder eenzel Leit. Déi aktuell Kapazitéit vum CNDS-Wunnen läit bei ronn 180-190 Persounen am Joer.

D’Entwécklung um Immobiliëmarché an d’Wunnengskrise a Lëtzebuerg hunn beim CNDS zu engem staar- kem Zouwuess vun den Demanden gefouert. Esou huet den CNDS-Wunnen seng Presenzen an den läschten 10 Joer versechsfacht (2009: 6’700 Presenz- deeg / 2019: 44’100 Presenzdeeg).

D’Equipe vum CNDS-Wunnen déi aus 22 Mataarbechter (19 ETP) besteet, këmmert sech a Lëtzebuerg ëm 3 verschidden Wunnprojet’en déi all hir eegen konzeptuell Approche hunn. Den CNDS-Wunnen deen am ganzen Land 90 Wunn-Unitéiten geréiert, ass am Kanton Klierf mat 25 Wunnengen vertrueden (7 Zëmmeren, 6 Studio’en, 11 Appartementer an 1 Haus).

 

ARTIKEL AM CLIÄRRWER KANTON:

2020 10 01 – Den Cliarwer Kanton